Discriminatie

Discriminatie aan de orde stellen in de lessen is niet altijd makkelijk. Noodzakelijk is het wel. Niet alleen omdat discriminatie verboden is, maar ook omdat erváren discriminatie soms heel ongrijpbaar is. Ongrijpbaar, maar overal aanwezig, ook op school. We nemen u mee in het thema. We geven u als leerkracht tips en handreikingen om bij uw leerlingen meer bewustzijn rondom discriminatie en vooroordelen te creëren.

 

Bewustwording

Het is belangrijk dat u weet wat discriminatie is. Wees u bewust hoe mensen (uzelf en ook uw leerlingen) zich gedragen.

Professor Daniël Wigboldus (Radboud Universiteit Nijmegen) brengt treffend in beeld dat iedereen vooroordelen heeft en discrimineert. Hij laat de kijker simpele testjes doen en geeft mooie voorbeelden. Bekijk de filmpjes en schat in wat uit deze filmpjes geschikt is in uw les te gebruiken.

  1. Hoe houden onze hersenen ons voor de gek?
  2. Waarom is het gevaarlijk om te denken dat je geen vooroordelen hebt?
  3. Heb jij diep van binnen discriminerende trekjes?
  4. Waarom is hokjesdenken juist goed?
  5. Hoe kun je voorkomen dat je zelf discrimineert?

Ervaren discriminatie

 Bij discriminatie gaat het niet altijd om feitelijke discriminatie, zoals vermeld in Artikel 1 van de Grondwet.

Artikel 1 van de Grondwet

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Waar u mee te maken krijgt zijn veel vaker leerlingen, ouders en wellicht ook collega’s die zich gediscrimineerd vóelen. En of dat nu een feit is of niet, wanneer deze gevoelens leven, dan heeft u iets te doen.

Wat roept dit bij u op? Kent u hier voorbeelden van? Bijvoorbeeld een leerling die te pas en te onpas ‘Dat is discriminatie!’ roept?

Het onderzoek ‘Ervaren discriminatie in Nederland‘ geeft belangrijke informatie voor het onderwijs. Het onderzoek richt zich op wat mensen zelf als discriminatie ervaren en zo benoemen.

Ervaren discriminatie kent twee uitingsvormen: ‘negatieve bejegening’ en ‘het ervaren van ongelijke behandeling’. Iemand hoeft dus ‘feitelijk’ geen nadeel te ondervinden, om zich toch gediscrimineerd te voelen.

  • Wanneer een leerling of collega zich gediscrimineerd voelt, heeft dat gevolgen voor het gevoel van veiligheid in de klas en binnen de school.
  • Wanneer een leerling zich gediscrimineerd voelt door klasgenoten, kan er een polarisatie ontstaan.
  • Wanneer het niet veilig is in de klas en op school, nemen bij leerlingen leerresultaten af en bij personeel het werkplezier.

In de klas

 Scholen zijn verplicht zorg te dragen voor het welbevinden van hun leerlingen en personeel. Deze verplichtingen zijn terug te vinden in de Wet Veiligheid op school en de Arbowet.

Daarnaast zijn scholen verplicht bij te dragen aan het bevorderen van integratie en burgerschap. Denk hierbij aan het ontwikkelen van respect voor diversiteit in onze samenleving en het alert zijn op discriminatie. Lees meer >>

Uit het onderwijsverslag over 2014/2015 blijkt het aantal meldingen over discriminatie flink is gestegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als leerkracht draagt u actief bij aan een sfeer in de groep waarbij uw leerlingen zichzelf kunnen en mogen zijn.

Open eens een gesprek tussen uw leerlingen. Onderstaande animatie is een mooie voorzet.

Bron: https://www.schoolenveiligheid.nl/po-vo/thema/discriminatie-2/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.